MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2004

Saopštenja za javnost 2004. godine

19. jun 2004. godine

Počelo štampanje izbornog materijala za ponovlјeno glasanje

U štampariji "Službenog glasnika RS" danas u 8 časova, počelo je štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za ponovlјeno glasanje za izbor predsednika Republike, koje će se održati 27. juna 2004. godine.

U skladu sa odlukama Republičke izborne komisije, štampaće se 6.532.263 glasačka listića i 0,7 odsto rezervnih. Glasački listići biće svetlosive, a kontrolni roze boje. Izborni materijal će biti odštampan na srpskom i kombinacijama srpskog i jezika nacionalnih manjina, za opštine gde su u službenoj upotrebi.

Početku štampanja prisustvovali su predstavnici Republičke izborne komisije, ovlašćeni predstavnici podnosilaca predloga kandidata za predsednika Republike i predstavnici medija.

Štampanje će se obaviti pod strogim nadzorom, a licima koje ovlaste podnosioci predloga kandidata je omogućeno da prate čitav proces, od pripreme za štampu do distribucije izbornog materijala.

3. jun 2004. godine

Počelo je štampanje izbornog materijala

U štampariji "Službenog glasnika RS" danas je počelo štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za izbore za predsednika Republike, raspisane za 13. jun 2004. godine.

U skladu sa odlukama Republičke izborne komisije, štampaće se 6. 531. 549 glasačkih listića, i 0,7 odsto rezervnih. Glasački listići biće svetlosive a kontrolni roze boje. Izborni materijal će biti odštampan na srpskom i kombinacijama srpskog i jezika nacionalnih manjina, za opštine gde su u službenoj upotrebi.

Početku štampanja prisustvovali su predsednik Zoran Perović, zamenik predsednika Dejan Đurđević i sekretar Republičke izborne komisije Marko Danilović, ovlašćeni predstavnici podnosilaca predloga kandidata za predsednika Republike i predstavnici medija.

Štampanje će se obaviti pod strogim nadzorom, a licima koje ovlaste podnosioci predloga kandidata je omogućeno da prate čitav proces, od pripreme za štampu do distribucije izbornog materijala.

24. maj 2004. godine

Saopštenje za javnost

Republičkoj izbornoj komisiji podneti su prigovori u kojima je ukazano na nepravilnosti u pogledu zastuplјenosti predsedničkih kandidata u medijima. Predočeno je da postoji favorizovanje jednih i diskriminacija drugih predsedničkih kandidata.

Republička izborna komisija upozorava sva sredstva javnog informisanja na zakonsku obavezu obezbeđivanja ravnopravnosti u predstavlјanju i jednake zastuplјenosti svih kandidata za predsednika Republike.

Republička izborna komisija će i ubuduće javno ukazivati na eventualne nepravilnosti, u cilјu ostvarivanja ravnopravnih i regularnih uslova za sve učesnike u izbornom postupku.

21. maj 2004. godine

Saopštenje za javnost

Delegacija Republičke izborne komisije, koju je predvodio predsednik Zoran Perović, razgovarala je danas sa Delegacijom Misije za posmatranje predsedničkih izbora u Srbiji zakazanih za 13. jun, uspostavlјene pri Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i lјudska prava (ODHIR). Delegaciju Posmatračke misije je predvodio šef Misije Stefen Neš (Stephen Nash), a u razgovoru je učestvovala i njegova zamenica Anđela Barđelini (Angela Bargellini).

Predsednik RIK-a je upoznao goste sa pripremama koje sprovodi Komisija, kao i problemima vezanim za ostvarivanje izbornih prava birača koji su napustili područje Kosova i Metohije posle martovske eskalacije nasilјa u Pokrajini. Predsednik je istakao da će glasanja na Kosovu i Metohiji biti svuda gde to bude bezbedno, za šta je neophodna pomoć o podrška UNMIK-a i međunarodne zajednice.

Značajno je i pitanje ažuriranja biračkog spiska, a proces ažuriranja je trajna obaveza nadležnih organa, a obezbeđeno je i pravo manjina da izborni materijal bude na jezicima manjina, istakao je predsednik RIK-a, odgovarajući na pitanja šefa Posmatračke misije.

Šef Misije Stefen Neš je upoznao članove RIK-a da je OEBS uspostavio Kancelariju Misije u Beogradu 18. maja, a već za ovaj vikend će stići 13 dugoročnih posmatrača, koji će pratiti predstojeće izbore, rad Komisije, pripreme , medijsku kampanju, ali i izborne sporove ukoliko ih bude i slično.

17. maj 2004. godine

Saopštenje za javnost

Republička izborna komisija Republike Srbije podseća birače koji su upisani u birački spisak Republike Srbije, a imaju boravište u inostranstvu da mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasaju u inostranstvu na biračkim mestima koja će odrediti Republička izborna komisija.

Republička izborna komisija poziva birače da radi ostvarivanja biračkog prava najbližim diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije i Crne Gore dostave sledeće podatke:

  • prezime, ime jednog roditelјa i ime,
  • godina rođenja i JMBG (Jedinstveni matični broj građana),
  • pol,
  • adresa poslednjeg prebivališta i opština u Republici Srbiji pre odlaska u inostranstvo,
  • adresa boravišta u inostranstvu,
  • dokaz o izvršenoj prijavi boravka u inostranstvu i
  • broj važečeg pasoša Srbije i Crne Gore

Republička izborna komisija podseća da se traženi podaci mogu dostaviti lično, poštom ili faksom, a krajnji rok za prijem podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima je 20. maj 2004. godine.

7. maj 2004. godine

Saopštenje za javnost

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 7. maja 2004. godine, usvojila saopštenje sledeće sadržine:

U cilјu obezbeđivanja pune regularnosti celokupnog izbornog postupka za predsednika Republike, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i obavezom da se stara o zakonitom sprovođenju izbora, Republička izborna komisija ovim putem podseća sredstva javnog obaveštavanja, kako u privatnom tako i u državnom vlasništvu, na njihovu Zakonom utvrđenu obavezu da obezbede ravnopravnost u obaveštavanju o svim kandidatima za predsednika Republike čiju je kandidaturu ova Komisija potvrdila.

29. april 2004. godine

Razgovor članova Republičke izborne komisije sa vršiocem dužnosti šefa Misije OEBS-a

Članovi Republičke izborne komisije razgovarali su danas, u Skupštini Srbije sa vršiocem dužnosti šefa Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori Markom Dejvisonom i zamenikom šefa Misije za posmatranje izbora u ODIHR Nikolajem Vulčanovim.

Predsednik Komisije Zoran Perović upoznao je sagovornike sa dosadašnjim radom Komisije, čiji je zadatak prvenstveno, zakonito sprovoenje ovih izbora. Pored ostalog je napomenuo da je već pripremlјena Zbirka propisa i Uputstvo o izboru predsednika Republike, a posebno je ukazao na novine u ovom izbornom procesu u odnosu na ranije izbore. Reč je o uklјučivanju u izbore naših građana koji žive u inostranstvu i glasanju lica koja se nalaze u zatvoru ili na izdržavanju zatvorske kazne.

Posebno je naglasio otvorenost Komisije za sve vidove saradnje i neophodnu razmenu mišlјenja sa predstavnicima međunarodne zajednice o svim pitanjima vezanim za zakonito sprovođenje izbora, kao i posmatranje izbora, od strane kako domaćih tako i stranih posmatrača.

Nikolaj Vulčanov je pozdravio blagovremeno donošenje zbirke propisa i izrazio poseban interes međunarodnih posmatrača za izbore u inostranstvu, u zatvorima, a interesovalo ga i da li su obavlјene pripreme za sprovođenje izbora na Kosovu i Metohiji.

Po rečima predsednika Komisije izbore na Kosovu i Metohiji će biti sprovedeni u meri u kojoj to objektivne okolnosti dozvolјavaju, a već su usvojeni i posebni propisi odnosno uputstva za njihovo realizovanje.

Svi učesnici u razgovoru su izrazili nadu da će izbori biti sprovedeni u skladu sa zakonima i uz saradnju svih učesnika u izbornom procesu.

 Vrh strane