MENI
Naslovna » O Komisiji » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Republička izborna komisija u stalnom sastavu

U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, Republičku izbornu komisiju u STALNOM sastavu čine:

  • predsednik;
  • 16 članova;
  • predstavnik republičke organizacije nadležne za poslove statistike; i
  • sekretar.

 

Predsednika i članove Komisije imenuje Narodna skupština, na četiri godine, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Sekretara Komisije imenuje Narodna skupština iz reda stručnih radnika svoje službe.

Sekretar učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Predstavnik republičke organizacije nadležne za poslove statistike učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Predsednik, članovi i sekretar imaju zamenike.

Zamenici imaju ista prava i odgovornosti kao i članovi koje zamenjuju.

Predsednik, članovi, sekretar i njihovi zamenici moraju biti diplomirani pravnici.

Članovi i zamenici članova Komisije NE MOGU da budu lica koja su međusobno srodnici po pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaklјučno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaklјučno sa drugim stepenom srodstva, kao ni bračni drugovi i lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika.

Članu, odnosno njegovom zameniku prestaje funkcija u Komisiji ukoliko prihvati kandidaturu za narodnog poslanika.

Republička izborna komisija u proširenom sastavu

Prilikom sprovođenja izbora Republička izborna komisija radi u PROŠIRENOM sastavu i čine je, osim predsednika, članova, sekretara, njihovih zamenika i predstavnika republičke organizacije nadležne za poslove statistike, i po jedan predstavnik podnosilaca izbornih lista, odnosno predlagača kandidata za predsednika Republike.

 

Komisija radi i odlučuje u proširenom sastavu od dana utvrđivanja lica koja postaju članovi Komisije u proširenom sastavu do momenta kada Komisija utvrdi i objavi rezultate izbora.

Radne grupe Republičke izborne komisije

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavlјanja pojedinih izbornih radnji, Komisija može da obrazuje radne grupe iz reda svojih članova.

U rad radnih grupa mogu da budu uklјučeni predstavnici državnih organa i organizacija, radi pružanja stručne pomoći.

Odlukom o obrazovanju radne grupe utvrđuju se njen sastav i zadaci.

Služba

Komisija nema svoju službu, odnosno zaposlene, već joj stručnu i tehničku pomoć u obavlјanju poslova iz njene nadležnosti pruža Služba Narodne skupštine, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Odlukom o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine.

 Vrh strane